Sökning: "Andreas Bullarbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Bullarbo.

  1. 1. Om straffande vitens skälighet : Och gränsdragningen mellan normerat skadestånd samt straffvite

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Andreas Bullarbo; [2016]
    Nyckelord :Vite; straffvite; normerat skadestånd; oskälighet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER