Sökning: "Andreas Haeggström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Haeggström.

  1. 1. Prognosmodell för svenska läns bruttoregionalprodukt (BRP) : En komparativ analys av bayesian model averaging, best subset selection och en longitudinell modell.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

    Författare :Andreas Haeggström; Jennie Sund; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Föreliggande uppsats har som främsta syfte att skapa en prognosmodell för bruttoregionalprodukten (BRP) för Sveriges 21 län. Behovet av en prognosmodell motiveras av att Statistiska centralbyrån (SCB) i dagsläget redovisar de definitiva siffrorna av BRP med två års fördröjning. LÄS MER