Sökning: "Andreas Hagström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Andreas Hagström.

 1. 1. Matematik och digitalisering : Att skapa värde för lärare med hjälp av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andreas Hagström; [2019]
  Nyckelord :Informatik; Digitalisering; Skolan; Digitala verktyg; Digitala tjänster; App; Webbapp; Praktik; Systemutveckling; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Since the internet breakthrough in the nineties, the importance of digital technology has increased for organizations, and industries in Sweden. Digital technology allows for more efficient ways of learning. This means that practitioners must change the way they work to be able to integrate technology to exploit the advantages of the new tools. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande och smartphoneberoende. : en kvantitativ studie om användandet av smartphone och fysisk aktivitet.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Hagström; Robert Roles Appelquist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning: Syftet med den här studien var att studera sambandet mellan smartphoneberoende och fysisk inaktivitet. Metod: Studien var kvantitativ och data samlades in med hjälp av en webbenkät. Ett bekvämlighetsurval gjordes då enkäten skickades ut på Facebook, Instagram och Twitter. LÄS MER

 3. 3. Ekonomin i Allsvenskan : Elitlicensens krav på ett positivt eget kapital

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Henrik Hagström; Andreas Svensson; [2015]
  Nyckelord :Shareholders´equity; Net income; Elitlicens; Allsvenskan; Soft budget constraint; Eget kapital; Årets resultat; Elitlicens; Allsvenskan; Soft budget constraint;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s the economy has become an important part of the football club activities. With increased revenues, a financial framework was needed and in 2002 the "Elitlicens" introduced for this purpose. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet i föreningslivet och dess påverkan på hälsa och livskvalitet för individer med psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Horster; Andreas Hagström; [2015]
  Nyckelord :Delaktighet; fysisk aktivitet; föreningsliv; livskvalitet; psykisk ohälsa och sysselsättning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många individer känner inte hög livskvalitet och hälsa, och där av ett missnöje med sitt välbefinnande. Livskvalitet och hälsan påverkas av att individer inte känner något inflytande i samhället och upplever brist på delaktighet och tillgänglighet. LÄS MER

 5. 5. Självstyre : genom fenomenet flexibla arbetstider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Hagström; Philip Uemura; [2013]
  Nyckelord :självstyre; flexibla arbetstider;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att skapa förståelse för hur flexibla arbetstider kan användas som styrmedel bland tjänstemän. Problemformuleringen består av att undersöka på vilket sätt självstyre genom flexibla arbetstider kan användas för att styra organisationer. LÄS MER