Sökning: "Andreas Lupander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Lupander.

  1. 1. Mer än ett tillstånd - en studie av utbrändhetbegreppets användande

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jennie Lann; Andreas Lupander; [2003]
    Nyckelord :Utbrändhet; kommersialisering; social marketing; action theory; eufemism; symboler; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Konsekvenserna för vårt fallföretag av att använda utbrändhet är framförallt att man attraherar fler kunder då utbrändheten fångar de vårdsökandes ögon och intresse. Då vårt fallföretag inte arbetar med ”utbrändhet” internt, leder användandet till ett bollande med olika symboler för att legitimera den egna verksamheten inför omvärlden. LÄS MER