Sökning: "Andreas Lynhagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Lynhagen.

  1. 1. Stråldos till barn som genomgår datortomografiundersökningar av huvudet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Andreas Lynhagen; [2019]
    Nyckelord :Datortomografi; stråldos; huvud; barn; protokoll.; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : DT-undersökning av huvudet på barn blir allt mer vanligt vilket ökar de potentiella risker för skador som exponering av joniserande strålning innebär. Syftet med studien var att beskriva den mängd stråldos barn utsätts för vid datortomografiundersökningar av huvudet. LÄS MER