Sökning: "Andreas Olsson-flemsjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Olsson-flemsjö.

  1. 1. Interaktiva webbtjänsters påverkan på kundrelationen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Andreas Olsson-Flemsjö; [2002]
    Nyckelord :Webbtjänster; Kundinteraktion; Kundrelationer; E-post; Fallstudie;

    Sammanfattning : Rapporten behandlar hur interaktiva webbtjänster påverkar kundrelationen. Undersökningen omfattar en fallstudie på FCC Software samt intervjuer med tre av företagets kunder. Företagets befintliga tjänster har legat till grund för undersökningen. LÄS MER