Sökning: "Andreas Rode"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Rode.

  1. 1. Venture Capital – handlingsalternativ vid en börsnedgång

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Olof Bengtsson; Gunhild Samuelsson; Andreas Rode; [2001]
    Nyckelord :Venture capital; Exitstrategi; Marknadsnotering; Värdering; Industriell försäljning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Fram till och med våren 2000 utgjorde aktier i småbolag populära investeringsobjekt för såväl privata som institutionella placerare. Svenska venture-capitalföretag tjänade stora pengar på att börsintroducera sina portföljbolag. Den kraftiga börsnedgången förde med sig ett minskat antal börsintroduktioner. LÄS MER