Sökning: "Andreas Sarling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Sarling.

  1. 1. Nyblivna lärares upplevelser avförutsättningar för deras yrkesutveckling

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Andreas Sarling; Nadia Svensson; [2017]
    Nyckelord :kollegialt stöd; kommunikativa arenor; lärarutbildning; mentorskap; nyblivna lärare;

    Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur lärare i grundskola uppfattar deras utvecklingsprocess under deras första tid i yrket, och vilka förutsättningar innan och under introduktionsperioden som upplevs viktiga för deras yrkesutveckling. Studien genomfördes både i Stockholm och på Åland och inkluderade nio deltagare. LÄS MER