Sökning: "Andreas Sivertsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andreas Sivertsson.

 1. 1. Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Andreas Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; betyg; språklig nivå; nationella prov;

  Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket leder till föreliggande studiens undersökningsområde. LÄS MER

 2. 2. qbits : Kombinerar användning och förvaring av bits

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Andreas Höglund; Olof Sivertsson; [2011]
  Nyckelord :Utvecklingsingenjör; qbits; verktyg; nyproduktsutveckling; nyproduktsframtagning;

  Sammanfattning : Aren’t you tired of never finding stuff? Take a bits as example, do you store these lose in your toolbox or carpenter belt? What if you could have it all accessible and assembled in a tool, always at arm’s reach?Today bits are used together with electric screwdrivers and handheld screwdrivers in a greater spread. For these different types of storage, from pure storage boxes to complex tools with storage built in, exist. LÄS MER

 3. 3. Chain Reaction - En multipel fallstudie av slack i försörjningskedjan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Dahl; Andreas Lundh; Mari Sivertsson; [2009]
  Nyckelord :Slack; försörjningskedja; risk; kunskapsöverföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen har en deskriptiv karaktär och det empiriska materialet är av kvalitativ art då vi använt oss av en multipel fallstudie och semistrukturerade intervjuer. Vi har vidare intagit ett hermeneutiskt perspektiv med abduktiv ansats vid genomförandet av studien. LÄS MER