Sökning: "Andreas Stridbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Stridbo.

  1. 1. Undernäring hos äldre patienter med höftfraktur: orsaker och omvårdnadsåtgärder : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Andreas Stridbo; Amanda Karlsson-Goth; [2013]
    Nyckelord :Höftfraktur; omvårdnad; postoperativt; undernäring; äldre;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till undernäring hos äldre patienter med höftfraktur i det postoperativa skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förebygga undernäring. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. LÄS MER