Sökning: "Andreas Thörn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Andreas Thörn.

 1. 1. "Ska vi arbeta hårdast eller smartast?" : En kvalitativ studie med fokus på IT-företag i Växjö och deras arbete med processinnovationer  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Linnell; Stefan de Goede; Sebastian Thörn; [2021]
  Nyckelord :Innovation; Process innovation; Process Mapping; Process innovation Mapping; Process innovation in IT-business;

  Sammanfattning : Titel: “Ska vi arbeta hårdast eller smartast?” – En kvalitativ studie med fokus på IT-företag i Växjö och deras arbete med processinnovationer.  Bakgrund: Företag arbetar dagligen i processer. LÄS MER

 2. 2. Att leva på andras villkor Hur bostadslösa skapar status

  C-uppsats,

  Författare :Gustaf Nilsson; Andreas Johansson; [2009-06-30]
  Nyckelord :bostadslösa; subjektiv status; narrativ;

  Sammanfattning : 6 Sammanfattning och diskussion Vi har i vår studie sökt behandla hur bostadslösa skapar status. I vår analys fokuserade vi på tre centrala statusbegrepp samt ett fjärde tema, vilket vi använde för att ytterligare belysa hur bostadslösa skapar status. Våra statusbegrepp var statusförhandling, statuskrock och statusbalans. LÄS MER

 3. 3. Björkämnesförsörjning i ett möbelproducerande företag

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Andreas Thörn; Christian Umeland; [2009]
  Nyckelord :Birch; Stolab; bread and butter issues; birch quality; hardwood sawmill; Björk; Stolab; försörjningsfrågor; björkkvalitet; björk; lövträsågverk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett möbelproducerande företags råmaterialförsörjning går till. Företaget som har varit värd för arbetet är ett möbeltillverkande företag som heter Stolab och ligger i Smålandstenar. Studiebesök och intervjuer har hos Stolab och deras leverantörer legat till grund för det arbete som vi har utfört. LÄS MER

 4. 4. Differentiering : ett sätt för Uppsalas cityhandel att konkurrera med externhandeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Eriksson; Andreas Åker; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av externhandeln under de senaste decennierna har medfört en ökad konkurrens för cityhandeln i Sverige. De olika marknadsplatserna präglas av en allt större likriktning av butiksutbudet, framför allt när det gäller andelen kedjebutiker. LÄS MER