Sökning: "Andreas Tilly"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Tilly.

  1. 1. Närståendes upplevelse vid oväntade dödsfall : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Andreas Bengtsson; Tilly Ottemark; [2016]
    Nyckelord :Närstående; oväntad död; plötslig död; upplevelse;

    Sammanfattning : Ibland sker döden oväntat och det finns ofta närstående som skall bemötas. För att kunna bemöta dem på ett adekvat sätt är det viktigt att belysa deras upplevelser i samband med dödsfallet. Syfte var att belysa upplevelser hos personer vars närstående dött en oväntad död. LÄS MER