Sökning: "Andreas Trulsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Trulsson.

  1. 1. Privat kapital till Cleantechmarknaden - vägar mot en grönare framtid

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Zandra Trulsson; Andreas Rask; [2009-06-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Forskningsfrågor: Vilka olika investeringsalternativ finns för privatpersoner attinvestera i Cleantech och kan dessa alternativ utvecklas gynnsamtför såväl privata investerare som Cleantechmarknaden?Vilken inställning har marknadsaktörer till att arbeta för en sådanutveckling?Metod: Studien är av kvalitativ natur och baseras främst på primärdatafrån de intervjuer som genomförts med elva olika marknadsaktöreroch intressenter, vilka presenteras i arbetet. Studien utgår från denvetenskapliga metoden fronesis som förespråkar etik och praxisvilket medför ett ständigt utbyte mellan det generella och det merkonkreta. LÄS MER