Sökning: "Andreas Wallbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Wallbäck.

  1. 1. Viktiga värdeskapande faktorer i digitala tjänsteerbjudanden : En studie riktad mot användare av tjänster i ett digitaliserat samhälle

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

    Författare :Joakim Carlsson; Andreas Wallbäck; [2018]
    Nyckelord :medieteknik; tjänster; tjänsteerbjudanden; digitalt;

    Sammanfattning : I ett allt mer digitaliserat och tjänstebaserat samhälle ter det sig viktigt att se över på vilket sätt olika typer av produkter framförs och används. Världens framtida ekonomi beräknas ligga inom tjänstesektorn, och då främst den digitala, vilket gör att tjänstelogiken verkligen är att ta på allvar. LÄS MER