Sökning: "Andreas Warvsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Warvsten.

  1. 1. Automated Fuzzy Logic Risk Assessment and its Role in a DevOps Workflow

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Karl Lundberg; Andreas Warvsten; [2020]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER