Sökning: "Andrew Nascimento"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrew Nascimento.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 inom slutenvården i början av pandemin : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Andrew Nascimento; Zosh Kihl; [2023]
    Nyckelord :Sjuksköterskor; sjukhus; COVID-19; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Sjuksköterskor har genom århundraden spelat en viktig roll i vården av patienter med allt från förkylning till akut sjukdom. Den senaste aktuella pandemin Covid-19 uppstod i slutet av 2019 i Kina. Sedan dess har den spridit sig till de flesta delar av världen. LÄS MER