Sökning: "Andriano Södergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andriano Södergren.

 1. 1. Läkemedel räddar inte alltid liv - Om ansvaret för läkemedelsskador i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andriano Södergren; [2017]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; social and welfare law; produktansvar; läkemedelsskada; läkemedelsförsäkringen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of personal injury, individuals who have been injured by pharmaceuticals have three options for compensation: via the Tort Liability Act (SKL), the Product Liability Act (PAL) or the Pharmaceutical Insurance (LFF). This means that those injured by pharmaceuticals have the opportunity to base their claim for damages on three different types of responsibility grounds; culpability, strict liability, and a "no-fault insurance". LÄS MER

 2. 2. Det är bara ett barn - En redogörelse av straffbarhetsålderns lämplighet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andriano Södergren; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; straffbarhetsåldern; straffmyndighet; tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar unga lagöverträdares roll i svensk straffrätt. Syftet med arbetet är att skildra straffbarhetsåldern i svensk rätt. Skildra hur regleringen kommer till uttryck i gällande rätt samt ur ett rättshistoriskt perspektiv. LÄS MER