Sökning: "Anela Hadziselimovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anela Hadziselimovic.

  1. 1. Pedagogers uppfattning om konflikter och konflikthantering i skolans tidigare årskurser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Midhat Hanic; Sadmira Osmanovic; Anela Hadziselimovic; [2013]
    Nyckelord :konflikt; konflikthantering; empati; samspel; soci;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Denna studie handlar om att ta reda på hur pedagoger i grundskolans tidigare år ser på konflikter ideras elevgrupp, vad som orsakar konflikter samt hur de hanterar dessa.Det som också uppmärksammas i studien är om pedagogerna anser att deras strategier ochmetoder ger resultat i deras arbete med konflikthantering. LÄS MER