Sökning: "Anemone Torstensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anemone Torstensson.

  1. 1. Får jag vara med? : En studie om pedagogers syn på barns tillträdesstrategier och exkluderingar i leken samt sin egen roll i den fria leken.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Anemone Torstensson; [2018]
    Nyckelord :Play; preschool; teachers perceptions; access strategies; exclusion; Corsaro; Lek; förskola; pedagogers föreställningar; tillträdesstrategier; exkluderingar; Corsaro;

    Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i leken samt pedagogernas egen roll i leken. För att undersöka detta har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med tre förskollärare på olika förskolor. LÄS MER