Sökning: "Anestesidjup"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Anestesidjup.

 1. 1. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Nyckelord :pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Sammanfattning : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... LÄS MER

 2. 2. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 3. 3. Metoder anestesisjuksköterskan kan använda för att mäta sömndjup och förebygga awareness hos patienter i generell anestesi : En integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ragnheidur Halldórsdóttir; [2019]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; intraoperativ monitorering; intraoperativ awareness; omvårdnad;

  Sammanfattning : I Sverige är det sjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesi som ansvarar för den kliniska monitoreringen och observation av narkosförloppet under ett kirurgiskt ingrepp. Genom en konstant och kritisk bedömning av patienten under hela förloppet har anestesisjuksköterskan ansvar för att patienten befinner sig i tillräckligt narkosdjup. LÄS MER

 4. 4. Anestesidjup och anestesiduration hos elektiva ortopediska patienter som upplevt påverkan på kognitiv funktion postoperativt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Joel Jemander; Lina Ripoll Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Depth of anesthesia; duration of anesthesia; cognitive dysfunction and elective orthopedic patients.; Anestesidjup och anestesiduration hos elektiva ortopediska patienter som upplevt påverkan på kognitiv funktion postoperativt.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Forskning visar att generell anestesi kan bidra till kognitiv dysfunktion postoperativt. En alltför djup anestesi och/eller en lång duration av anestesi är två faktorer som kan inverka på kognitionen med besvär såsom minnesproblem och koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Engerström; [2018]
  Nyckelord :immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Sammanfattning : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. LÄS MER