Sökning: "Anestesipersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Anestesipersonal.

 1. 1. Arbetssätt för en grönare anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Sofie Nordberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Anestesipersonal; Intraoperativt arbetssätt; Klimatförändring; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Background: The ongoing climate change is something that affects us all. Sweden is one of all UN member states that has signed Agenda 2030, which means that we are committed to actively work with and tackle climate change. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelser av kompetens och omvårdnad vid vård av intensivvårdskrävande covid-19 patienter - en webbaserad enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Josefin Karlström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Kvantitativ; enkätstudie; anestesisjuksköterska; intensivvård; covid-19; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: SARS-CoV-2 (Covid-19) is a virus that has caused a worldwide pandemic. The pandemic has led to an increased burden on Sweden's healthcare. The increased workload has contributed to an increased need for hospital's patient capacity and specifically intensive care units in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Anestesipersonals tillvägagångssätt vid endotrakeal intubation av patienter med obesitas : en mixed method studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Carl Voghera; Jesper Ämtvall; [2021]
  Nyckelord :Obesitas; tillvägagångssätt; endotrakeal intubation; anestesiologisk omvårdnad; mixed method;

  Sammanfattning : Introduktion: Populationen som lider av obesitas ökar och därmed förekommer allt oftare i antalet anestesier i Sverige. Obesitas är en riskfaktor för svår luftväg och det är därmed av vikt att förstå dess inverkan på klinisk luftvägshantering. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i den perioperativa fasen - en systematisk litteraturöversikt utifrån operationssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Brogren; Hanna Keena; [2019-06-20]
  Nyckelord :Kommunikation; operationssjuksköterska; upplevelse; team; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The work of the operating theatre nurse (OTN) takes place in the perioperative phase and involves the planning, execution and evaluation of the nursing care around the patient. Together with other professions such as anaesthesia nurses, anaesthetists, surgeons and assistant nurses, the OTN together with the patient forms a team that needs to be able to communicate with each other in a high-complex work environment to enable a patient-safe, evidence-based work. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av att använda kommunikationsverktyg vid överrapportering från anestesipersonal till postoperativ avdelning : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Samela Halimic; Josephine Alm; [2019]
  Nyckelord :Anesthetist nurse; anesthesiologist; communication tool; handover; post-operative and intensive care unit; systematic literature review; Anestesisjuksköterska; anestesiolog; kommunikationsverktyg; överrapportering; postoperativ-och intensivvårdsavdelning; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristande kommunikation mellan vårdpersonal är en av de vanligaste orsakerna till de skador och avvikelserapporter som årligen uppstår inom hälso- och sjukvården. Vid ett överrapporteringstillfälle finns risk att information missförstås eller att information inte överlämnas vilket därmed kan äventyra patientsäkerheten och en god vård. LÄS MER