Sökning: "Anestesisjuksköterskans upplevelse av hjärtstoppslarm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anestesisjuksköterskans upplevelse av hjärtstoppslarm.

  1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av hjärtstoppslarm

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Maria Bergman; [2010]
    Nyckelord :Anestesisjuksköterska; HLR; upplevelse; organisation;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få kunskap om anestesisjuksköterskans upplevelse i medverkandet av arbetet vid hjärtstoppslarm. Studien har en deskriptiv explorativ design med kvalitativ ansats. Intervjuerna blev nio varav tre informanter var män och sex kvinnor, yrkeserfarenheten var från nio månader till 20 år. LÄS MER