Sökning: "Anette Överbring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Överbring.

  1. 1. Chefers upplevelser av eget och framtida ledarskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Anette Överbring; Linda Rosell; [2013]
    Nyckelord :leadership; organization; future; communication; responsibility; influence; chefskap; ledarskap; organisation; framtid; kommunikation; ansvar; påverkan;

    Sammanfattning : The aim was to examinehow managers, based on similar education and policy background, perceive their leadership today, and how it according to them, maybe developed in the future. The sample consisted of younger and older managers within the same organization, with diverse experience in managementand leadership roles. LÄS MER