Sökning: "Anette Birgersson Thell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Birgersson Thell.

  1. 1. Unga som sexuellt debuterat före eller i nionde klass - psykisk hälsa, svåra händelser i uppväxten och sexuella riskbeteenden

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Anette Birgersson Thell; [2015]
    Nyckelord :neglect and sexual risk behavior adolescents; sexuality; sexual development; trauma and sexual risk behavior; sexualitet; sexuell utveckling; omsorgssvikt och sexuella riskbeteende hos tonåringar; trauma och sexuellt riskbeteende; Social Sciences;

    Sammanfattning : Aim: This study investigated the relationship between sexual debut at the age of 15 years of age and psychological health, difficult life experiences and sexual risk taking behaviour. Methods: A sample of 77 Swedish 15 year old students completed a survey about sexuality, psychological health and difficult life experiences. LÄS MER