Sökning: "Anette Carlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anette Carlsson.

 1. 1. Aktörer på jordmarknaden : under första halvan av 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Anette Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ägande 1700-tal agrar uppbud;

  Sammanfattning : Uppsatsen har två syften där det ena är att undersöka fördelning av jord i Väse härad under början av 1700-talet samt hur handeln med jord såg ut med avseende på aktörerna. Det andra syftet är att studera jordtransaktioner i Väse härad för att se om det finns några tidiga tecken på den agrara revolutionen. LÄS MER

 2. 2. Indelt soldat - och sen ... : Vad hände med de indelta soldaterna efter de fått avsked? En studie över avskedade soldater från Väse socken i Värmland.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anette Carlsson; [2019]
  Nyckelord :indelta soldater; allmoge; 1700-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Hur länge är inte så länge?” Tidsuppfattning och tidsbegrepp i förskolan. Preschoolers perception of time

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Pia & Anette Kjellsson Carlsson & Möller; [2016]
  Nyckelord :Absolut tid; förskolan; ordningsföljd; relativ tid; tid och avstånd;

  Sammanfattning : I en tidigare etnografisk studie uppmärksammade vi ett barns fråga om tid. ”Hur länge är inte så länge?” och utifrån denna fråga skapade vi syftet till denna studie som blev att ta reda på hur små barn förhåller sig till tid och att undersöka hur pedagogerna bemöter barn med olika tidsbegrepp. LÄS MER

 4. 4. Musiken i förskolan : - en väg till lärande

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anette Åhlgren Carlsson; Linda Malmlöf; [2010]
  Nyckelord :inspiration; lek; uttrycksformer; rytmik; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer ta reda på hur musiken tillämpas i verksamheten på tre förskolor och vad förskollärarna anser vara dess syfte. Förskollärare intervjuades med öppna frågor för att få en mångfald samt personliga åsikter. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattningar av hur patienter erfarit given information

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Anette Carlsson; Elisabeth Kihlström; [2006]
  Nyckelord :Patient; information; sjuksköterske-patientrelation; patientutbildning; utvärdering;

  Sammanfattning : Information till patienten är en betydelsefull del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. En viktig uppgift är att hos patienter identifiera hindrande och främjande faktorer för möjligheten att ta till sig information. LÄS MER