Sökning: "Anette Civilis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Civilis.

  1. 1. Handledarskap på grund och avancerad nivå

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Anette Civilis; Pia Dahav; [2008]
    Nyckelord :avancerad; nivå; handledarskap; klinisk; praktik; riktlinjer; specialistsjuksköterska; strategier;

    Sammanfattning : Högskoleförordningen (SFS 2006:173) föreskriver akademiska krav i kursplan och kursmål för både grund- och avancerad nivå i sjuksköterskeutbildningar. I svensk sjuksköterskeförening, på lärosäten och i klinisk verksamhet pågår diskussioner om hur dessa teoretiska krav ska förenas i klinisk praktik. LÄS MER