Sökning: "Anette Flodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Flodin.

  1. 1. Förutsättningar för adraspråksutbilning i några grundsärskolors högstadium : - en kvalitativ studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Anette Flodin Tinglöv; [2014]
    Nyckelord :utveckligsstörning; grundsärskola; modersmål; svenska som andraspråk; studiehandledning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera vilka yttre förutsättningar elever med annat modersmål än svenska får för att tillgodogöra sig det svenska språket på grundsärskolans högstadium.Det är en kvalitativ studie och det har genomförts tio halvstrukturerade intervjuer med klasslärare på grundsärskolans högstdium, lärare i svenska som andraspråk och specialpedagog som arbetade i en studieverkstad, lärare i en förberedelseklass, modersmålslärare samt en rektor för en kommuns centrum för invandrare. LÄS MER