Sökning: "Anette Fritz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anette Fritz.

 1. 1. Sjuksköterskors kunskap och attityder kring vikten av rökstopp inför strålbehandling.

  Magister-uppsats,

  Författare :Lena Fritz Poncia; Anette Kullgren; [2012-03-14]
  Nyckelord :rökavvänjning; strålbehandling; omvårdnad; cancer; patienter; kunskap; attityd;

  Sammanfattning : SammanfattningIntroduktion: Om patienter med cancersjukdom slutar röka innan strålbehandling påbörjas kan behandlingsresultat, biverkningsfrekvens och graden av biverkningar påverkas positivt.Syfte: Syftet med aktuell studie är att beskriva kunskap och attityder hos sjuksköterskor som arbetar med patienter med cancersjukdom gällande rökning och rökstopp inför eller under pågående strålbehandling. LÄS MER

 2. 2. Barns kommunikation under bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Malin Ericson; Anette Fritz; [2008]
  Nyckelord :Creativitie; Joy; communication; fantasie;

  Sammanfattning : How does children communicate and interact in a situiatuin when creating pictures .... LÄS MER