Sökning: "Anette Glad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Glad.

  1. 1. ”Jag känner aldrig att jag får blomma.” En tvärsnittsstudie för att jämföra särskilt begåvade gymnasieelevers upplevelse av skolan jämfört med normalbegåvade gymnasieelevers upplevelse

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Anette Glad; [2019]
    Nyckelord :attityd mot lärare; attityd mot skolan; gymnasieelever; motivation; målvärdering; SAAS-R; självkänsla; särskilt begåvade; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to examine how gifted high school students rated their academic self-perception, attitude toward teachers, attitude toward school, goal valuation and motivation compared to a control group consisting of non-gifted high school students. A comparison between sexes was also made to examine whether they differed or not. LÄS MER