Sökning: "Anette Höglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Höglund.

  1. 1. Pedagogers syn på Takk och dess betydelse i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Anette Höglund; [2009]
    Nyckelord :Kommunikation; Språkutvecklimg; Takk; Teckenspråk;

    Sammanfattning : Alla människor har ett behov att kommunicera med varandra. Då inte alla har förmågan att uttrycka sig via talet kan Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (Takk) vara ett alternativ .Syftet med min studie har varit att undersöka vilken betydelse Takk har för barn i behov av alternativ kommunikation i förskolan. LÄS MER