Sökning: "Anette Hasselberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Hasselberg.

  1. 1. Man måste tro på sig själv i en kravfylld tillvaro : En intervjustudie om flickors och pojkars inställning till stress

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Anette Hasselberg; Lisa Larsson; [2018]
    Nyckelord :Ungdomar; stress; genus; självtillit;

    Sammanfattning : Background:The mental ill-being among adolescents in Sweden is increasing. Stress is a risk factor for mental ill-being and girls experience more stress and negative symptoms of stress than boys. LÄS MER