Sökning: "Anette Hultman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Hultman.

  1. 1. Likabehandlingsarbete i förskolan : Intervjustudie med förskollärare utifrån värdegrundsfrågor

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Anette Johansson; Sara Sjöström; [2015]
    Nyckelord :Likabehandling; normer; styrdokument; förskolan; aktivt arbete; miljön; systematiskt kvalitetsarbete; möjligheter och hinder.;

    Sammanfattning : Normer, värdegrund och miljön i förskolan är något som framkommer genom helastudien. Informanterna lyfter fram hur de aktivt arbetar med dessa områden ur ettvärdegrundsperspektiv. LÄS MER