Sökning: "Anette Johansson Mittuniversitetet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anette Johansson Mittuniversitetet.

 1. 1. En studie om hur kollegors sjukfrånvaro påverkar arbetssituationen för medarbetare som är kvar på jobbet. : En kvalitativ studie.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Anette Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att ha blivit utförsäkrad från sjukförsäkringen : En kvalitativ undersökning om det fungerade som det var tänkt  med hanteringen kring ändringarna av sjukförsäkringsreglerna

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anette Johansson; [2010]
  Nyckelord :Sjukförsäkring; reform; utförsäkring; åtgärder; arbetsförmedling; arbetslivsintroduktion;

  Sammanfattning : Vid årsskiftet 2010 blev ca 17000 långtidssjukskrivna i Sverige utförsäkrade från Försäkringskassan. De hänvisades till åtgärdsprogrammet Arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Riksdagens snabba beslut angående de nya reglerna för sjukförsäkringen kom att kräva mer av den sjukskrivne individen än någonsin tidigare. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad, bemötande och förståelse för personer med demenssjukdom och ett kävande beteende fokuserat på aggressivitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet; Mittuniversitetet

  Författare :Anette Johansson; Marlene Kvarnlöf; [2008]
  Nyckelord :Aggressivitet; BPSD; demens; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska-patient relation.;

  Sammanfattning : Enligt litteraturen var det viktigt att ge stöd och handledning till de som vårdar den sjuke. För att kunna hjälpa individer med demens och ett aggressivt beteende krävdes att personalen förstod orsaken till BPSD. LÄS MER

 4. 4. Tre faktorer som kan påverka resultatet vid blodtrycksmätning : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anette Herbertsson; Christin Johansson; [2008]
  Nyckelord :arm; ben; blodtryck; kläder; riktlinjer;

  Sammanfattning : Blodtrycksmätning innehåller många olika moment och studiens syfte var att belysa aktuell forskning kring tre faktorer som kan påverka resultatet vid blodtrycksmätning. Faktorerna delades in i kategorierna kläder (med/utan), arm (höger/vänster), och korsade ben eller ej. LÄS MER