Sökning: "Anette Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Anette Johansson.

 1. 1. Individers attityder till miljöfrågor : En kvantitativ studie av individers attityder till miljöfrågor i Sverige mellan år 2000 och år 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Anette Waaler; [2016]
  Nyckelord :Attityder; miljö; miljöfrågor.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Miljö och miljöfrågor är ett ämne som är högst relevant att studera i dagens samhälle. Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka om det skett någon förändring i attityder till miljöfrågor mellan åren 2000 och 2010. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande undervisning : En intervjustudie med fenomenografisk ansats, gällande pedagogers erfarenheter av språkstimulerande och språkutvecklande undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anette Horvat; Ingrid Johansson; [2016]
  Nyckelord :grundskolans tidiga år; svenska språket; svenska som andraspråk; språkstimulering; språk- och kunskapsutveckling; språkutvecklande arbetssätt; fenomenografi; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogers erfarenheter och upplevelser av språkutvecklande undervisning i grundskolans yngre åldrar ligger till grund för studien och analyseras med en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Du har inte frågat om du får vara med

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anette Anersson; Jenny Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Corsaro; interaktionsutrymme; samvarokompetens; sociokulturellt perspektiv; Telgren; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vad som kan vara orsak till om barn får tillträde eller nekas tillträde till lek. Beror detta endast på valet av tillträdesstrategi? Leken är viktig för lärandet och utvecklingen. Det är därför alla barn ska ges möjlighet att delta i denna gemenskap. LÄS MER

 4. 4. Om kreativitet : Hur kreativitet och den kreativa processen kan förstås och främjas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anette Johansson; [2016]
  Nyckelord :Lgr 11; slöjd; begrepp; förståelse; kreativ; kursplan slöjd; formulering;

  Sammanfattning : Kreativitet är ett vanligt förekommande begrepp idag, både inom skola och näringsliv. Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) förekommer det påflertalet ställen men ingenstans definieras begreppet, varför tolkningen av densamma riskerarblir individuell. LÄS MER

 5. 5. Likabehandlingsarbete i förskolan : Intervjustudie med förskollärare utifrån värdegrundsfrågor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anette Johansson; Sara Sjöström; [2015]
  Nyckelord :Likabehandling; normer; styrdokument; förskolan; aktivt arbete; miljön; systematiskt kvalitetsarbete; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Normer, värdegrund och miljön i förskolan är något som framkommer genom helastudien. Informanterna lyfter fram hur de aktivt arbetar med dessa områden ur ettvärdegrundsperspektiv. LÄS MER