Sökning: "Anette Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Anette Karlsson.

 1. 1. Plagiering på högskolan. : Orsaker och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anette Karlsson Atencio; [2019]
  Nyckelord :Plagiering; informationskompetens; etik; högskola; bibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to illustrate the causes of plagiarism in higher education and to discuss possible preventive measures against plagiarism. The study is basedon documents containing students´ explanations when being accused of plagiarism before the disciplinary board, as well as on interviews with staff in two colleges/universities in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Problematisk skolfrånvaro : en kvalitativ studie om elevers beskrivningar av orsaker till frånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christina Arvidsson; Anette Karlsson; [2019]
  Nyckelord :schoolabsenteeism; phenomenology; skolfrånvaro; hemmasittare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka orsaker till att elever får en problematisk frånvaro och avser att fokusera på att belysa vilka faktorer i skolan som beskrivs orsaka denna. Studiens frågeställningar är: Vad beskriver elever med problematisk skolfrånvaro som orsaken till att de har hög frånvaro? samt Vilka skolrelaterade faktorer kan kopplas till elevernas beskrivningar? Den teoretiska ansats som används i studien är fenomenologi. LÄS MER

 3. 3. Innehållsanalys av cykelplaner med ett jämställdhetsperspektiv : En granskning av sex svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Anette Karlsson; Mimmi Lasses; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; content analysis; abduction; bicycle transportation plan; sustainable development; social sustainable society; Jämställdhet; innehållsanalys; abduktion; cykelplaner; hållbar samhällsutveckling; socialt hållbart samhälle;

  Sammanfattning : Genom integrering av jämställdhet kan medborgarnas intressen och rättigheter tillgodoses och beaktas. Ett jämställdhetsperspektiv är ett brett begrepp och fångar in flera olika aspekter och bidrar till ökad social hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Byrårotationens möjligheter och svårigheter : Revisorns uppfattning om regleringens betydelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anette Fredriksson; Alexandra Karlsson; Beatrice Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Revisor; oberoende; byrårotation; analysmodell; Agent-principalteori; Legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Sedan 2016 gäller lagstiftningen om obligatorisk byrårotation. Syftet var att stärka revisorns oberoende. Kritiker menar dock att regleringen förstärker oberoendet på bekostnad av kvalitén. Detta innebär att det finns både möjligheter och svårigheter med obligatorisk byrårotation. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattar elever återkoppling från lärare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Christina Arvidsson; Anette Karlsson; [2017]
  Nyckelord :feedback; återkoppling; formativ bedömning; grundskola; uppgiftsnivå; processnivå; metakognitiv nivå; individnivå;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever uppfattar återkoppling från lärare. Frågeställningarna är följande: · Vad uppfattar elever är positivt med återkoppling? · Vad uppfattar elever är negativt med återkoppling? För att få svar på forskningsfrågorna genomfördes en enkät med 430 elever i årskurs 8 och årskurs 9. LÄS MER