Sökning: "Anette Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Anette Larsson.

 1. 1. DET MULTIMODALA LÄRARJOBBET Lektionsdesign i ämnet svenska på gymnasiet, med film, podcasts och musik

  Master-uppsats,

  Författare :Anette Larsson; [2020-12-10]
  Nyckelord :digital literacy; multimodality; design-based research; L1; ICT upper secondary school;

  Sammanfattning : The result suggests that teachers mainly use digital, multimodal resources that are freely available, produced in equal parts for education, and for a general audience. An important cause seems to be the connection to students' everyday lives and that resources can be made available to students, regardless of time and place. LÄS MER

 2. 2. Leder supplementering med CoQ10 till minskad oxidativ stress hos patienter med hemodialys? En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anette Larsson; Angelica Arvidsson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Oxidativ stress; CoQ10; terminal njursvikt; hemodialys; Oxidative stress; CoQ10; end stage renal disease ESRD ; hemodialysis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder supplementering med CoQ10 till minskad oxidativ stress hos patienter med hemodialys? En systematisk översiktsartikelFörfattare: Angelica Arvidsson, Anette Larsson Handledare: Ingrid Larsson Examinator: Anna Winkvist Program: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2019-05-29Bakgrund: Oxidativ stress är vanligt förekommande hos patienter med terminal njursvikt och är förenligt med ökad kardiovaskulär risk. Det är därför angeläget att identifiera terapier som reducerar oxidativ stress, och därigenom har potential att förbättra kardiovaskulära utfallsmått hos patienter med hemodialys. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter på sfi : En intervjustudie om läs- och skrivsvårigheter på vuxenutbildningen svenska för invandrare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Anette Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bilingual; Multilingual; Swedish as Second Language; Reading Difficulties; Writing Difficulties; Adults; Diagnostics; Special education; Flerspråkighet; svenska som andraspråk sfi; vuxna; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; diagnostisering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ser ut inom utbildningen sfi, svenska för invandrare. Studien beskriver pedagogernas arbete för att identifierar olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos elever. LÄS MER

 4. 4. Vilka är vi som möts i mellanrummen? : En vetenskaplig essä om att känna yrkesstolthet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anette Larsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; samarbete; arbetslag; yrkesroll; etik;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur jag som fritidspedagog ser på samverkan mellan skola och fritidshem. Den tar avstamp i ett möte mellan mig och en lärarkollega. Dilemmat som uppstår handlar om hur vi ser på prioriteringen av våra egna och varandras uppgifter inom ramen för samverkan. LÄS MER

 5. 5. Man måste tro på sig själv i en kravfylld tillvaro : En intervjustudie om flickors och pojkars inställning till stress

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Hasselberg; Lisa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Ungdomar; stress; genus; självtillit;

  Sammanfattning : Background:The mental ill-being among adolescents in Sweden is increasing. Stress is a risk factor for mental ill-being and girls experience more stress and negative symptoms of stress than boys. LÄS MER