Sökning: "Anette Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Anette Liu.

 1. 1. Lärares strategier för att motivera elevers lärande i klassrummet : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anette Appelkvist; Sana Javed; [2022]
  Nyckelord :motivation; lärande; strategier;

  Sammanfattning : Att motivera elever och då särskilt elever med låg motivation är något som lärare ständigt arbetar med. Motivation är ett komplext ämne som det finns mycket litteratur och forskning kring. Dessutom finns flera motivationsteorier med olika infallsvinklar. LÄS MER

 2. 2. Se bortom min sjukdom och låt mig bli hörd : En systematisk litteraturstudie om barns och unga vuxnas upplevelser av att vårdas för anorexi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Astrid Knutsson; Anette Nyeland; [2021]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Ungdomar; Unga vuxna; Psykiatrisk vård; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en allvarlig ätstörning som orsakar lidande för såväl patienten som dennes familj. Det är den psykiatriska sjukdom som har den högsta dödligheten. Flera försök har gjorts att beskriva orsaker och effektiva behandlingsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg - lust till lärande : En kvaltiativ intervjustudie om lärares, speciallärares och specialpedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Berglund; Anette Ewertsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; lärarrollen; motivation; matematik; digitalisering;

  Sammanfattning : Samhället i stort liksom skolan påverkas av den snabba digitaliseringen. Den digitala tekniken skapar nya pedagogiska möjligheter och utmaningar. Digitaliseringen förändrar lärandet i skolan både för elever och personal, både hur vi samtalar och söker lärdom. Vi ser en lärarroll i förändring. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg – lust till lärande : En kvalitativ intervjustudie om lärares, speciallärares och specialpedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anette Ewertsson; Ann-Sofie Berglund; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; lärarrollen; motivation; matematik; digitalisering;

  Sammanfattning : Samhället i stort liksom skolan påverkas av den snabba digitaliseringen. Den digitala tekniken skapar nya pedagogiska möjligheter och utmaningar. Digitaliseringen förändrar lärandet i skolan både för elever och personal, både hur vi samtalar och söker lärdom. Vi ser en lärarroll i förändring. LÄS MER

 5. 5. Elevbeskrivningar i pedagogiska utredningar : Att göra en synvända!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elin Dahné-Branting; Anette Olsson; [2018]
  Nyckelord :Pedagogical investigation; pedagogical mapping; perspectives on special education; inclusion; pupils differences; Pedagogisk utredning; pedagogisk kartläggning; specialpedagogiska perspektiv; inkludering; elevers olikheter;

  Sammanfattning : Enligt svensk skolas styrdokument ska pedagogiska utredningar syfta till att ge en helhetsbild av elevers skolsituation på skol-, grupp-och individnivå. Denna kvalitativa textstudie avser söka förståelse för hur elever beskrivs i pedagogiska utredningar med hjälp av systemteoretiska tankegångar och specialpedagogiska perspektiv. LÄS MER