Sökning: "Anette Marcusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Marcusson.

  1. 1. Närståendes upplevelser av den palliativa vården

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Cecilia Abrahamsson; Anette Marcusson; [2007]
    Nyckelord :information; kommunikation; närstående; palliativ vård; stöd; upplevelse;

    Sammanfattning : Vården av svårt sjuka och döende människor har under det senaste seklet genomgått stora förändringar. I början av 1900-talet hade närstående allt ansvar för den anhörige i hemmet. På 1950-talet tog professionen över vården på sjukhuset. LÄS MER