Sökning: "Anette Nordenson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Nordenson.

  1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
    Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

    Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER