Sökning: "Anette Olausson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anette Olausson.

 1. 1. Hur kan skolpersonal arbeta för elever som fått diagnoserna ADHD och Autism?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Olausson; [2018]
  Nyckelord :salutogent perspektiv; central koherens; exekutiva funktioner; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är ett precisionsarbete att välja undervisningsmetoder och förhållningssätt som passar alla elever också elever med diagnoserna ADHD och autism. Syftet med den här studien är att undersöka vad föräldrar och pedagoger upplever som framgångsfaktorer i skolsituation, vad föräldrar och pedagoger upplever som svårigheter i skolsituation och vilka arbetssätt och förhållningssätt som kan underlätta skolsituationen för elever med diagnoserna. LÄS MER

 2. 2. Sömn och återhämtning vid skiftarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Lundell; Klara Holmberg Olausson; [2018]
  Nyckelord :Shift work; circadian rhythm; health; sleep disorder; shift work disorder; Skiftarbete; cirkadisk rytm; hälsa; sömnstörning; sömnstörning beroende på skiftarbete.;

  Sammanfattning : Background: Shift work is common in today’s society. About 75% of shift workers have problems regarding sleep and recovery. Research has investigated shift worker’s physical and psychological problems connected to poor sleep, sleep disorders and insomnia. LÄS MER

 3. 3. Regler eller röra? En studie kring regler i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Anette Olausson; Annika Sandvik; [2010]
  Nyckelord :socialisation; struktur; regler; inflytande; makt; samspel;

  Sammanfattning : BAKGRUND:I detta avsnitt redogörs för aktuell forskning inom områden som kan kopplas till regler. Dessahandlar bland annat om barns fostran och lärande i förskolan samt om den pedagogiskapraktiken. LÄS MER