Sökning: "Anette Ringnér"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anette Ringnér.

 1. 1. Speciallärares och elevassistenters uppfattningar av pedagogiska begrepp utifrån sin profession i en gymnasiesärskola

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anette Ringnér; [2019]
  Nyckelord :Consensus; Collaboration; Learning; Special teacher; Teaching; Teacher assistant; Retardation; Elevassistent; Lärande; Samarbete; Samsyn; Speciallärare; Undervisning; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Building upon the genuine interest regarding consensus about the learning-process, the pur-pose of this study is to examine special teachers´ and teacher-assistants´ vision regarding their teaching in a Swedish upper secondary school for pupils with learning disabilities, focusing on their own priorities within their profession. Based on my own experiences as a teacher-assistant and a special teacher in the Swedish compulsory school and upper secondary school for pupils with learning disabilities,The ambition is to be able to draw conclusions from the study's focus groups and how the pro-fessionals discuss different concepts that form the basis of the present study. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogens uppdrag Quick fix eller Helhetslösning?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ulla Jansson; Anette Ringnér; [2018]
  Nyckelord :Professions theory; school development; specialist s assignments; special pedago¬gical perspectives; tutorial; Handledning; professionsteori; skolutveckling; specialpedagogiska perspektiv; spe-cialpedagogens uppdrag;

  Sammanfattning : Inledning: Författarna har under sina fältdagar i utbildningen uppmärksammat att det finns olika åsikter och tankar om specialpedagogens uppdrag i verksamheterna bland pedagogerna. Spe­cialpedagogens uppdrag styrs på olika sätt beroende på ledning och vilka befogenheter speci­alpedagogen har i verksamheterna. LÄS MER

 3. 3. Att stötta barns första-och andraspråksutveckling : En fallstudie av två förskolor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL; Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Erika Pettersson; Anette Ringnér; [2012]
  Nyckelord :språkutveckling; förskolan; första-och andraspråk; Vygotskij teorier; läroplanen; mångkulturell förskola;

  Sammanfattning : Att stötta barns första- och andraspråksinlärning. En fallstudie av två förskolor.Språkmiljöer, olika arbetssätt och metoder kan påverka barns språkutveckling. I denna studie undersöks hur två förskolor arbetar för att stötta både första- och andraspråksutveckling. LÄS MER