Sökning: "Anette Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Anette Svensson.

 1. 1. Män, kvinnor och stress : En studie om män och kvinnors upplevelse och hantering av stress

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anette Nilsson Espling; Sandra Svensson Vall; [2017]
  Nyckelord :Men och woman´s stress; Healthpromotion and stress; Män och kvinnors stress; Hälsopromotion och stress;

  Sammanfattning : Det finns vetenskapliga belägg för att män och kvinnor reagerar olika på stress men behovet av forskning kring hur det ser ut och varför samt hur vi kan åstadkomma förändring kvarstår. Syftet med vår studie var att beskriva män och kvinnors upplevelse och hantering av stress. LÄS MER

 2. 2. Is the grass greener on the other side of the world? : – En studie om hur företrädare för socialt arbete i Colorado ser på legaliseringen av marijuana.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nina Buquku; Rina Bacaj; [2017]
  Nyckelord :Marijuana; Legalization; Colorado; Social work; Social policy; Marijuana; Legalisering; Colorado; Socialt arbete; Socialpolitik.;

  Sammanfattning : Abstract Title: Is the grass greener on the other side of the world? Accommodation – A study about how representatives of social work in Colorado view the legalization of marijuana. Authors: Rina Bacaj & Nina Buquku Supervisor: Peter Hultgren Assessor: Anette Lundin   The purpose of the study was to investigate how representatives of social work in Colorado, based on their professional roles, view the recreational use of marijuana after the legalization took place in the state. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga barn i förskolan : En studie om förskollärares berättelser om språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Carina Nilsson; Anette Svensson; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; förskola; kommunikativa redskap; språkinlärning; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska arbetemed flerspråkiga barns språkutveckling, samt de dimensioner som återges påverka barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. Dessutom analyseras de kommunikativa redskap, som framställs att flerspråkiga barn använder sig av när de lär sig ett nytt språk. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och inflytande på IKT i förskolan - ur ett barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anette Svensson; Therese Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; delaktighet; förskola; inflytande; IKT;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka barns perspektiv på delaktighet och inflytande kring Informations –och kommunikationsteknik (IKT). Studien grundar sig på en kvalitativ metod och empirin har samlats in på två olika förskolor där vi genomförde barnintervjuer med sammanlagt 10 barn. LÄS MER

 5. 5. Ännu ett pedagogiskt perspektiv på kompetensutveckling : en fallstudie på lasarettet i Ystad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anette Svensson; [2012]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; lärande; motivation; ledarskap; teknik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hur ser personal på operations-, anestesi- och akutavdelning på kompetensutveckling i samband med införande av ny teknik? Kvalitativ fallstudie med en tolkande ansats utförd med hjälp av semi-strukturerad, tematiserad intervjuguide. Individuella- och gruppintervju utförda i samtalsform kring teman, inspelade, transkriberade och därefter tolkade och sammanställda. LÄS MER