Sökning: "Anette Wijk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Wijk.

  1. 1. Vuxnas upplevelse av stöd efter att ha fått diagnosen diabetes mellitus

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Anette Svensson; Mikaela Wijk; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Diabetes förekommer hos 3-4 procent av Sveriges befolkning. Uppkomsten av diabetes är ofta relaterad till livsstil. Hur människor upplever att få diagnosen påverkar synen på sjukdom och framtid. Människor som får sjukdomen är i behov av stöd från vårdpersonal. LÄS MER