Sökning: "Angel Carlson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angel Carlson.

  1. 1. Samarbete runt invandrarelever i skolsvårigheter ochInterkulturella aspekter på det specialpedagogiska uppdraget

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Anna Odén; Anncie Bagge Carlson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The background to this study is built upon the results that emerged from our former study: Elever med svenska som andraspråk i mångkulturella skolor - Bakgrundsfaktorer Tester och Utredningar (Odén och Bagge, 2006). Those results made us aware of the lack of cooperation in the work around immigrant pupils with special needs. LÄS MER