Sökning: "Angelica Örnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Örnberg.

  1. 1. Fördelar och nackdelar med standardiserad terminologi i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Katarina Lindblom; Angelica Örnberg; [2017]
    Nyckelord :Dokumentation; Omvårdnad; Omvårdnadsprocessen; Sjuksköterskan; Standardiserad terminologi.;

    Sammanfattning : Bakgrund Det är lagstadgat att sjuksköterskan ska dokumentera sitt dagliga arbete. Forskare inom omvårdnadsvetenskap rekommenderar att sjuksköterskans arbete följer omvårdnadsprocessen steg. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är informatik. LÄS MER