Sökning: "Angelica Friberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Angelica Friberg.

 1. 1. Bättre sent än aldrig : - en explorativ studie om ett hälsofrämjande projekt för äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Friberg; Josefine Johansson; Angelica Olsson; [2018]
  Nyckelord :Elderly; health promotion project; holistic health; loneliness; pedagogy; physical literacy; ensamhet; fysisk litteracitet; holistisk hälsa; hälsofrämjande projekt; pedagogik; äldre;

  Sammanfattning : På grund av det ökade antalet äldre kommer befolkningsstrukturen förändras på många håll i världen, vilket ökar behovet av hälsofrämjande projekt. Det är av betydelse att insatserna har en pedagogisk utgångspunkt och att de anpassas utefter äldres förväntningar och upplevelser för att det ska ge goda resultat. LÄS MER

 2. 2. Att ta den lätta vägen istället för den rätta vägen : En litteraturöversikt över sjuksköterskors upplevelse av etisk stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Matilda Nyborg; Angelica Olsson; [2016]
  Nyckelord :moral distress; nurse; caring; literature review; Etisk stress; sjuksköterska; vårdande; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etisk stress upplevs av sjuksköterskorna när deras handlingar är moralisk rätta men de blir hindrade av att utföra dessa på grund av reella eller upplevda hinder. När etiska problem uppstår har sjuksköterskorna ICN´s etiska kod att stödja sig på. LÄS MER

 3. 3. Alternativa fordon för urban godsdistribution - En jämförande studie mellan lastcykeln, paketbilen och elbilen i Göteborgs innerstad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Rennerfelt; Filippa Friberg; [2014-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Urbaniseringstrenden utsätter storstäder för fler folk, mer rörelse och större efterfrågan pågodstransporter vilket i sin tur skapar trängsel. I stadskärnan är handeln ofta som mestcentraliserad och gods måste levereras dit på ett eller annat sätt. LÄS MER

 4. 4. Ideella föreningars beskattning och redovisning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lena Larson; Christina Bergqvist; Angelica Friberg; Cecilia Andersson; [2007]
  Nyckelord :Ideell förening; Begränsat skattskyldig; Obegränsat skattskyldig; Redovisning; Beskattning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ideella föreningar förhåller sig till och anpassar sin redovisning till rådande skatteregler, beskriva hur detta kontrolleras av Skatteverket och jämföra hur svenska ideella föreningars internationella motsvarighet redovisar. Detta undersöks genom att vi har genomfört en enkätundersökning med 50 ideella föreningar. LÄS MER

 5. 5. Oriktig uppgift och frivillig rättelse - samt förhållandet till Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Angelica Friberg; [2007]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet har kommit att bli ett stort och allvarligt samhällsproblem. Staten försöker att komma åt denna brottslighet genom diverse restriktioner i lagstiftningen. LÄS MER