Sökning: "Angelica Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Angelica Pettersson.

 1. 1. Den oönskade leken : En kvalitativ studie om hur förskollärare förhåller sig till barns lek samt hur de motiverar sitt förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Angelica Pettersson; Emelie Reinholdsson; [2021]
  Nyckelord :Pre-school; play; norm-breaking play; the norm model; children s perspective; Förskola; lek; normbrytande lek; normmodellen; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare förhåller sig till barns oönskade lek och hur de motiverar sitt förhållningssätt. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är hur beskriver förskollärare oönskad lek? Hur bemöter förskollärare barns oönskade lek? Samt hur motiverar förskollärare sitt bemötande av barns oönskade lek? Studien är genomförd som en fallstudie där intervju använts som metod för att få fram data. LÄS MER

 2. 2. Matematikens viktiga språk : En kvalitativ studie om hur de matematiska begreppen tillämpas eller inte tillämpas under de första skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Blomberg; Emelie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; matematik f - 6; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i åk F-6 ger elever möjlighet attutveckla sin matematiska begreppsförståelse. Kvalitativa intervjuer har genomförtsmed två förskoleklasslärare, en 1 – 3-lärare och två 4 – 6-lärare, där data sedan bearbetats, analyserats och kategoriserats genom ett induktivt tillvägagångssätt. LÄS MER

 3. 3. Läsinlärningen : En studie om elevernas läsinlärning och lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Pettersson; [2020]
  Nyckelord :läsinlärning; lässvårigheter; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ett bredare lärarperspektiv om hur några lärare från förskoleklassen upp till årkurs 3 arbetar med läsinlärningen samt hanteringen av de svårigheter som kan uppkomma i samband med inlärningen. Den metod som har använts är surveyundersökning via mejl på grund av den rådande pandemin COVID-19. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av hopp hos patienter i palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Angelica Friess; Mikaela Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dokumentation av stunden - Dokumentation i stunden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Brosell; Angelica Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Dokumentation; Mänskliga och icke-mänskliga ting; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera pedagogernas och barnens dokumentation under samma utedag. Problemet vi har funnit är det förgivettagna gällande att det är pedagogerna som sköter all dokumentation, detta vill vi nu i denna studie ifrågasätta. Vi vill därmed lyfta barnens spontana dokumentation som sker i stunden. LÄS MER