Sökning: "Angelica Rengerstam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Rengerstam.

  1. 1. En kvantitativ studie om jämställdhet i mötesrum

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

    Författare :Anna Cederstrand; Angelica Rengerstam; [2020]
    Nyckelord :Arbetsplats; Genus; Jämställdhet; Mötesrum;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka skillnader som finns i hur kvinnor och män upplever att de blir uppmärksammade under ett möte på sin arbetsplats. Socialarbetaren kan bidra till förändringar mot ökad jämställdhet både genom forskning och på fältet. Metoden som användes var kvantitativ metod genom en enkätstudie. LÄS MER