Sökning: "Angelika Makhunova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelika Makhunova.

  1. 1. Kulturella skillnader och problem som kan uppstå vid vård av personer med annan kulturell bakgrund : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Evelyn Olofsson; Angelika Makhunova; [2005]
    Nyckelord :multicultural nursing; transcultural nursing; migrants; ethnic; immigrants; culture; nurse-patient relationship;

    Sammanfattning : Migration ökar i hela världen och det svenska samhället omformas från ett samhälle med ett fåtal etniska inslag till ett samhälle med över hundra nationaliteter, språk och många religioner. Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom. LÄS MER