Sökning: "Angelika Smedberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelika Smedberg.

  1. 1. Psykisk hälsa hos ungdomar. En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser och bemötande.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Angelika Smedberg; Cajsa Takamäki; [2018]
    Nyckelord :psykologisk hälsa; skolkuratorer; ungdomar; preventiva insatser;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att ge ökad kunskap angående skolkuratorers upplevelser, i arbetet med ungdomar och deras psykiska hälsa. I Sverige är den psykiska hälsan det största hotet främst för ungdomar. Kuratorer är en yrkesgrupp som möter dessa unga dagligen i en miljö där de tillbringar mycket tid, i skolan. LÄS MER